Tuesday, January 14, 2014

ZOMI VS ZO RECONCILIATION REQUEST


Hang Khai Milun
Jan 13, 2014


from: Hang Khai Milun
reply-to: tongsan@googlegroups.com
to: "tongsan@googlegroups.com" ,
 "Leitungkhua@yahoogroups.com"
date: Mon, Jan 13, 2014 at 9:43 AM
subject: {tongsan} Fw: [ZO TULPI SUON] (unknown)

 
Dear Lei tung bup Zo minam  khen peuh.
Tu lai tak thu thang  Zomi,  Chin leh Kawlgam ( 2014 )  census vai kup pih na leh kei muh dan.
 Zomi min deih ma mah ih hi leh bang hang in a om sa Zo  min,  pom thei sang thei lo a, Zomi minam cih sawm lai ih hiam?  A om sa Pu-Zo suan Zo min tawh tu ni ciang dong min khel lo, puam khel lo a ah om Minam te kup pih na leh kaam khum na nei ngai vet lo pi a Zomi ih cih cih zong , ih deih na bul pi in bang hiam cih zong mi pi in thei nuam hi.

Chin min deih lo a Zomi ih cih ten tan leh ong piang thei ding thu in, a nuai a bang hi.
 
1.Chin min zang khen peuh gal leh sa in mu a, Chin min ki ci ih pom zaw lo man in,  tu lai tak Zogam ih cih cih Chin State sung a om te leh  Chin min zang khen peuh te in ong tuan bawl, ong dei dan  den ding a, ih Zogam sung bek hi lo in Kawlgam sung a hi zong, lei tung mun tuam tuam ih tun tun na ah ih gam neu in, a ki sam lo pi a, ei leh ei ah kip am paih ih hi kha ding hi. ( Chinis our common name but Zo mi is our proper name ).
 
2.  Tua leh Mi pawl khat ten in, ih Zogam ong gen ciang Tedim,Tonzang, Cikha, Myone teng bek  huam sak mawk in,  tua zong thu mu leh thu thei dan tawh ih ki bat hang ih muk na neu na, a lak khia ih hi hi.  Hih Tedim , Tonzang, Cikha Myone sung a ah piang te sung pan Mipil Mi sian tam pi om khin a, zong ong om lai ding hi. Hun vei sa ahih zong tu lai tak, ih Mi pil ten Zogam ih cih Chin State level bek hi lo in, Kawlgam level leh lei tung bup level dong Mi pil Mi siam ki om khin ban ah Makai zong ih sem ngaih hi.
 
Tua te sung pan muh thei pak ding in, Major General. Pu Tuang Za Khai bang Kawlgam bup Gal van khen peuh kem leh Kawlgam bup Gal kap lui ki pawl na te ah Vice-Chairman bang na sem ngai a,  Pu Dr. Vum Khau Hua leu leu ciang Aung San leh R. Atlee agreement bawl na lah khawng a hi zong, Aung San leh Mual tung mi te thu khun pi gel na Pinlong Agreement nei na te ban ah,  lei tung bup mipil ( 5000 ) sung khawng ah na ki ciam  a, tu lai tak Pu Hau Do Suang leu leu ciang Canada  gam, Kawlgam Palai zum pi ah Ambassador in om hi.
 
3.       Cih no na ah Zogam level gen lo Kawlgam level, Lei tung level dong na ki om khin na pi  ei hun ciang, bang hang in,  limit ding ih hiam? . Ei ii level tawh ih Mi te ih limit lo ding thu pi a, mai lam thu sau pi ngaih sut na leh khual na tawh ih gel thei ding zong thu pi sa ing.  Zo mi Zo gam ci ci na pi in, tu lai tak a Zogam,  ih cih Chin State  map bang neu ih sak ma mah lai tak a, Tedim , Tonzang , Cikha ciang khawng bek ih huam sak nop na thu in,bang  hi maw hiam? Ei ii thei na leh mu na in tua Area ciang khawng bek huam a hi leh ei sang a, thu mu zaw leh thu thei zaw te makai sak in nung zui lel leng hoih zaw lo ding diam ? Tedim, Tonzang, Cikha gam teng beh Self- Administered division or  Self- Administered Zone khawng a ih nei sawm leh bang mah cih hun in Kawlgam level ah pan mun ki ciam ih ngah ngaih kei ding hi. Hun vei sa a hih zong tu lai tak a ih Mipil –Mi lian te ii pan mun en kik leng Zogam , Zomi bup ai- represent dan a ong ki ngaih sut man a, ki ngah na hi thei hi.  Tua Zone neu no khat ai in pan mun lian pi pi te ong ki pia ngaih lo ding hi.
 
4.      Zomi ah ki gawm leh ki gawm lo ding tawh ki sai gen kik leng,  Chin Sate level sung a ah om sa code number te ih it ciang, ei ii deih thu thei lo thu hi lo a, ih Pu ih Pa ten a ma uh thei na dan tawh Minam min na pia khin hi, tua  Minam min te ah, a om nai lo Zomi minnam min bang nei sawm leng Native National  min tawh ong san sak ding a hih leh hoih hi. A hih hang  ( Native National ) Min tawh ong san sak lo a, Rohingya te nung khawng a ong koih sak  sawm a, ei deih dan ahih thei tuan kei leh, ih nei sa code number teng mah zang lie lie lel leng?.  A Zo min mah deih ten tan ih hih ciat leh a om sa leh ih nei sa Code number (421 ) na a Zo min mah zang khawm thei leng thu ol pen ding hi. Tua ih zat thei na ding in, Khang gui ki zom a, Min khel nuam lo Zo min bek a kem den Minam te zong pak tawi na,leh lung dam ko na ih nei ding ki sam hi. A hih thei leh  GZA Makai te bang in Palai ong sem in a om sa Zo min ih zat thei na ding in Zo gam khua pi a hi Kalay- Kawlpi  khua ah Sail 20- 30 go in,  Mi pi ki mu khop na, aan kuang im khawm na khat  nei in, U- Nau sang gam khat , Beh leh Phung khat ih hi na, Ciim Nuai pan piang Zo mi Zo ta te ih hi na, ih tang thu, ih ngai na te sut khawm leng ih ki san zaw lo na ding a thu om lo hi. Tu lai tak ( GZA ) Makai a ih nei Dr. Simon Pau Khan En leh Bishop Felix Lian Khen Thang te  nih bang ki tuam khen pak leng Zo te ma na hi zel hi.  Tua Mipi ki mu khop na , aan kuang im khop na a sum vei teng khen peuh Lei tung bup Zo minam ki pawl na ten vai hawm leng piang thei lua hi.
 
5. Hih a tung a No. 4. Na sung a ih gen thu khen peuh ih mual suak thei na ding in. No. 1. 2005, Yangon Tedim Baptist Church  te ii Magazine sung ah Pu Thang Za Tuan in, tu lai tak a, Zo a ki ci  te ( Balzang Zotu)  mang lak a ah om man a Zo ki ci hi ah ci na thu , Tedim Baptist Church Yangon te”n, thum na nei na pi Pu Thang Za Tuan in tu dong thum nuam lo hi. Tua thu , ong thump hot hen.
2. India gam Manipur a om ih Sang gam Thado-Kuki te leh Pai te te gal leh sa a ah ki do lai tak in, bang ma thei lo ( Kul Lian ) Khua  om Nu- Mei nau pang  te a hi zong mun tuam tuam a om  Pu Zo suan Zo ta  te mimal ( 50 ) bang ZRA Gal kap ten  That lum , Kaap lum in si a, tu ni dong thum na nei nuam lo hi. Kuki- Thado te leh Pai te ten ki lem na ong bawl lai tak un, Thado- Kuki Makai pan , ei U- Nau  ki lem lo na hang in ih Sang gam Zo te tung a ki sai lo pi khut khial ban khial kha maw ih hi man in, thum na nei leng ci thu ah gen hang ZRA Makai Pu Thang Lian Pau in bang ma pau lo dawng lo ci hi.
 
ZNC Makai – Pham sa Pu Go Gin leh ZNC/ ZCD Makai Pu Cin SianThang  te ii deih na leh tup na bul pi in bang hiam ci leh Sak leh Khang a om Zo mi Zo ta te ki gawm khawm in tui bang luang khawm thei leng ci na hi in, tu ni  ciang mual khup zo nai lo hi, bang hang hiam ci leh Mi pil Makai a ih nei sun sun khat leh nih ii thu khual lo na, thu muh lo na hang na hi lel hi. Zomi  te tui bang luang khawm in, Sam gi bang khen kei nih ih cih leh a tung a thu te ih Mi pil nei sun ten thu khual na leh mai lam thu sua pi ngaih sut na tawh ong ham ciam un ci in, ih Biak Pasian min tawh ong gen nuam ing.
 
Gen khial a om leh ong mai sak un la, ih gen kha thu hoih no no te a hoih lam in ong san sak un. No muh dan zong ong gen khia un. Ki kum to to lai ni.
 
Lung dam.
Hang Khai milun
Greensboro, NC
---

Dear Pu.Hang khai milun,
         Nang beek in thu a tel thei ding kong sak leh...? Tel tawh tel loh tawh thu ong sung pawl nei na hih man in!-

         Zomi pen Zo movement khat hi aa, na deih mah2 uh Zo orChin movement(opposite of Zo movement) pen Zo a su
         phiat nuam zaan lam ciang (The first step of Lai movement) ong hi kha diah ei, lau huai sih ih ci thei  diah ei ma?

         Zo in ki ci som leeng MarkHauKhup pawl(Zote pawl khat )pen tu aa Zomi buai pih saang in a ki phal sak lo in NET 
         ong buai zaw lai ding. Zomi ih cih in ei kam phen kuul lo, Beh ki bangh, ngai na ki bangh- CIIM NUAI SUAN teng
         (Sub tribes/ Clan) Eg. Sih zang ,Tei zang, Saizang, Dim, khua no, Zo , etc,..teng umbrallela (kawl lu khu/ Vai ni liap)
         daan in ong khuh khawm ding cih na hi.

         Topa thu pha tawh ih Zomi IDENTITY a gelh khia ngam/ zo ding in  Tedim, Tonzang, Cikha gam pan a mi a ki sam zah
         ki cing zo ding hi.Tua ahih man in Zomite ki muang lel hangh. Lung hiang nei dah vuau.

        Dr. Pau Khan En, BishopDr.Lian Khen Thang te thu khual na leh a muh na uh a liat na te uh na theih sa uh ahih mah
        bangh in a nung nong  zuih theih ding uh pil na hi zaw hi.

        Zomi cih pen taang tawng aa ei ki lawh na a hih mah bangh in kua mah Gen: Chin ki ci nuam laaite lang pangh na hi
        peuh mah lo aa,ZOmi min tawh  suak ta tak ih ki lawh theih khit ciang in a mau te tawh na ki naak sep khop sawm lua 
       zaw aa,  a hi hi.Tua hun ciang in tu lai tak aa Va aak Utong ki neih( Baak bangh aa a leeng2) te pawl ong zum huai mah2
        kha ding hi.

        India lam ah 1997 kum laai aa KUKI(Thahdo,meitei?,zo)-ZOMI( Paite, Vaiphei, Simte, Tedim, naga? ) buai laai in Zote
        pawl khat ki kau si phuum uh a hih man in ut loh pi in a si kha pawl om mah hi.Thau puak/zuak peuh, thu kan sak peuh in 
        leh a mi in zongh a huh/ pang om hi.  Zomite pen Pasian in om pih ahih man in, a lum let mang pah uh hi.
        Na tel nop tak2 leh ong dong in la, hih bang in NET khawng ah ong gelh nawn dah un.

        India lam ah  pham sa Pu Gou Gin phuat sa Zomi pen ki zom suak aa tu'n  Zomi Council nuai ah UZO tawh ki gawm TRIBES 9
        in khut ki leen in na seem khawm uh hi.

        Kawlgam la pan tang tawng aa ih ki lawh na ih nam min  Zomi pen PuHauGo ma kaih Khalkha lam a tam zaw  te'n(1950 kum)  
        ong phuan kik uh aa, ih PuChin SianThang makai in ZNC, ZCD leh mi nam it te'n  CHIN pan ZOMI aa a kheel sawm ta hi hangh. 
        (Khalkha lam te pen a muan huai loh daan uh theih huai)

         VA AK  UTONG ki neih bangh in a gual zo lam2 ah taai hai hai  hun hi nawn lo aa, ih hih na tawh ih ma ih khuat
         khop hun ong tung ta ahih man in, ... BAAK BANGH IN KAWI LEEN NAWN LO in 
         
                                          ZOMI MAH CI TEN TAN NI EI!
                                          Zomite NGAL HA PAAK SA TUM KIK LO EE maw "

                                           Zomi, Zogam, Zolei...Topa thu pha
        HenryKham SuanThang Tunglut
        New Zealand
        0278721318

A3 - veina Zomi Khawmpi Etphatkikpakna by Ngalliam

A tom in Etkikpakna:
A 3-veina LEITUNGBUP ZOMI KHAWMPI
(The 3rd WORLD ZOMI CONVENTION)
By Ngalliam*, Zoland Cottage

THUPATNA

A 3-veina Leitungbup Zomi Khawmpi, Zomi Council, India te makaih siamna tawh Zomite’ Khuapi nunung pen ahi Lamka khuapi ah October 25-27, 2013 sung in nasia takin kibawl hi. India gam ah om inntek Zomi khempeuh, Meiteite, Nagate leh Mizote ban ah Kawlgam pan Zomi Youth Association Dr. Tuanno(ZYA) makai leh khangno gawm mi 225 ban-ah Zomi Congress for Democarcy (ZCD), Global Zomi Association (GZA) makaite, Thusung ding (Resource Person), Thukupbehding (Panelist) leh Biakna lam thugen ding Siate tawh gawm upa 9 in kava uap thei uh hi. Kuan leh ciahna ah Moreh ah escort tawh Pa Lang Khan Pau Guite, Chairman, ADC in hong makai in limtakin hong dawn hong kha in Pa Nang Lian Thang, Custom Director in hong encing lai hi.

Vaitun Organising Committee in hong na muak uh hi. Zintunna, lengla dona leh hun gelna khempeuh ah hicizawdeuh leh cih omlo in picing mahmah uh hi.


1. Vaihawmzia: Zinmangpi in India gam Union Minister te, Manipur State Chief Minister Ibobi Singh leh a lawmte hong paikim uh hi. Inntekpi ahi Minister Pu Phung Za Thang Tonsing, MLA te, Zomi Re-unification Organization (ZRO) makaite, Zomi Council makaipi Pu L.B Sona leh makaite, Khawmpi Thuvaanpi (Convener) Dr. R. Sanga leh Khawmpi Secretary K. Vungh Za Mawi leh a kisam banga vaihawm committee tuamtuamte ahi transport, information & publication, zindo ding cih bangin a semding in akizen mahmah, a tangzang setset, mangpau, zopau namkim a siam mi tampi kiseh dimdiam in diang setset uh hi. Manipur State Government i panpihna leh thapiakna zong a laksiam uh hi.Deihgeel thusun ding thulu 8, Thusung dingte (Resource Persons), Thukupbehdingte (Panelists), Hunzeekdingte (Moderators), Thumapi thugendingte (Plenary Speech), Biakinn 11 ah nitak sim in thugen ding (Speakers) Pastor minthangte ading a mun sehsa sitset in nakoih khin uh hi. Hunzatna khempeuh dingleh thusun thupi khempeuh pulak khiatna laibu Souvenir pen Chief Editor Siam Za Ding Valte leh editor pawlte in Art paper leh colour tawh page 210 pha laibu limci na bawlkhin sinsen uh hi. Tua laibu ah i Makaite leh Zinmangpite Messages, a phawkhuai hong nusiasa i mipi leh gam hong makaihte thu leh Zogam Galkap Lapi zong kihel kim hi.


2. Deihna Bulpi: Zosuan-te’n Pasian hoihna leh itna phawka Ama’ deihna bang a ‘Kipumkhat, Kimakaih leh Mapankhopna tawh Mailam nawtzawh nading’ lunggulhna hipi pen hi. Thusunna khempeuh ah ei pianzia leh khangthute tel-in mainawt zawh nading ‘Marching On’ cih leh Pasian thu ah nitakin thugente khempeuh in ‘Thupha Ngah Minam Hiding’ (Be a Blessed Nation) bulphuh in gensak ciat uh hi.
Tua ban-ah Zosuante’ lak a kituambawlnate beisak-a ki-itna, lainatna leh pankhawmna khangsakin mailam nawt ding; I tawndan leh ngeinate kem a, tuate zuunna nasep tawh mailam nawt ding; Zosuante’n leitung khantohna a mukha bek hilo in hamphatpihte hihna tawh mailam 2
nawt ding; I gam leitang leh a hauhnate hamphatpih a mailam nawt ding; Zosuante’n leitung pilna, siamna leh teina lama mailam nawt ding leh Zosuante’n eimah kivaihawmna ngahkik a suakta taka khantohna bukim i neihtheihna dinga hanciamna tawh mailam nawt zel ding cihte ngimna leh lametpi thu nam 9 in a kipulakkhia hi.


3. Akibawlzia: October 25 ni zingsang nai 10 akipan in Lamka khua tualpi dim in "Ngeina lahna, Lam leh Siamna Kimuhsakna," nasiatak-a gawmkhopna tawh kihong hi. Hun-ap Thungetna tawh kipan in Convention meilahpi detna, Halleluijah Lapi sakna, Thugenna, Zomi, Meitei, Naga te Lam tuamtuam lahna leh Mizo gam Bawngkawn Pastor Bial Zaipawl, Cardinal Choir leh Kawlpi ZYA Lia leh Taang ten "Zogam Nuam" lapi tawh Zogam hoihna leh nopcitzia lahna lam leh minam kim in eimau lam tek tawh music zui a lamkhop diamdiamna cihbangin sunnung nai khat dong kinei hi. Tualpi dim in mipi tul zakhat taang hong pai hi. Zomi tuamtuam in ngeina puan tuamtuam silhin paak huan limci mahmah tawh kibang in etcim hiallo hi. Announcer te pen pau namkim a siam vive numei, pasalte hi in zaknopsak mahmah uh hi. Khuahun zong nuam – ni lah salo, guah lah zulo, niim dildial in Pasian in thupha tawh hong tuam suk hi.


Sunnung a kipan in October 26 ni bup dongah ‘Zomite’ Phuutding thute, Hongtotote leh Hamphatlawh ziading dante’ (Issues, Challenges And Opportunities of The Zomi) cih thulu tuamtuamte tawh kisai in i Tangthuthei, Thukantel Professor vive in thusung ngiatngiat in Thukupbeh ding mipil kisehte in behlap lai-in zaknop, ciaptehnop leh telnop mahmah hi. Thusun khempeuh ei Zogam thu omzia tawh pansan in khantoh theih nading lamlak vive ahi hi. Mangkang gamkekte in Zogam hong lakcil lai-in i min i puam limtakin eimi sung pan makai omloh manin kipulak khalo in "Kuki-Chin-Lushai" min hong vawh khakna pan un tuni dong tua min i puaksuaknate bangci kheel zawh ding cih akipan Zogam ah ngaihsut thak theih, khantoh nading thupidiakte thu limci kisung hi.


October 27 Nipini in zingsang Biakpiakna Biakinn mun tuamtuam ah kinei tek khit ciangin sunnung in "Pawi Khakna" (Closing Ceremony) YPA Hall ah limtakin kibawl hi. Mangpha khakna Rev. Dr. Pum Za Thang in thungaihsut huai, i hamphat gigena thupha tampi tawh hong tawsawn hi. Hong nusiasa gam makaite daitak a omna tawh phawkna leh uliante in mangpha khak thutom genna a neihciat khit ban uah, Nampi Maicham thunget Rev. Khen P. Tombing in hong makaih hi. Pasian tungah "Mipi Thuumkhawmna" (Litany) Rev. Dr. Luai Cin Thang in hong makaih in lasiamte lasakna tuamtuam tawh lung zuanhuai takin khawmpi khuamui hun in kimansak hi. Nitak in Dinner leh SYO Hall ah Special Zomi Convention Meeting kineih beh hi.
4. Bang Meetna Thupi Kingah: Zosuan-teng in kipumkhat nading 1947 kum akipan a kihanciamnate hangin nidang hun in Lusei ci-a min kivawh khateng in 1967 kum in MIZO cih min tawh na kipumkhat khin lian uh hi. Zomi Convention a 1-veina 1988 kum in Champhai ah kibawl; a 2-veina 1991 kumin Aizawl ah kibawlna huhau in Manipur State a om Zomi Council sungah Simte, Vaiphei, Paite, Zou, Thangkhal, Tedim-Chin, Mate, Gangte leh Komte in ZOMI min tawh na kipumkhat khin lianta uh hi. Tua ban-ah ZOMI leh MIZO cih kammal pen akibang hi a, amasa pen laikam hi in a nunung pen lakam hi cih na kisangthei uh hi. Tu-a a 3-veina pen ZOMI, MIZO pen eipau tawh i minam kilawhkhawmna min adik (true identity) hi cih santheih ciatna pen Convention pan kingah thudik a khatna hi.


A nihna ah, ei Zosuan khempeuh pen kideidan, kituambawl nonlo in pumkhat hihang cih lungsim hong guan in, ki-it, kingaihna leh kinuamtuamna lungsim lianpi hong guan thak hi.


A thumna ah, ei Zomite kipumkhat in i ngeina, tawndan leh kampaute kepcing lohin Kawlgam, Vaigam, Bangladesh gam ah kizep in mangthang khathei ding hihang cih hong phawksak hi.

A lina ah, ei Zogam ah mipil misiam i neihsunte thusunna leh a thukan khiat uh tawh a thu pulak khiat, a laigelhnate uh hangin i tangthu leh i maban ding ah i gamtat nading, thumuh siamna leh khantoh nading tampi kitel beh ahih manin mailam ah mipil, misiam, thumuhsiam gam zuun ding khangno tampi hong pian zawh semsem nading tupnopna lungsim hong khangto sak hi.


A ngana ah, gam it makaite’n limtakin mipi hong makaihzawh semsem theih nading leh mipi in zong makaite nung zuihzawh siam nading kisam hihang cih i muhbeh tektek hi.


A gukna ah, i ngeina puansilh niktente a namkim in hoihthei mahmah, kilawm mahmah ciat ban-ah Zomi bup zattaang ding Zopuanzapi leh dial a na gan khia uh hi.


A sagihna ah, tutunga a kisa late leh akilak Lam a tuamtuamte i muhciang i Zogam pen a ngaihhuai, a zuunhuai, akipahhuai, a angtanhuai Pasian hong piak tenna mun nuam hi gige hi cih hong lunglutsak thak mahmah ka sa hi. Khangnote’ lungsim zong lawng mahmah cih kimu thei hi. Kilem dimdiam a nuntak, khuasak khop ding a manphatna kiphawktek semsem hi.


A giatna ah, Lamka lam ei Zomite inn-le-lo, neih-le-lam in na khangto mahmah uh a, ei Kawlgam zong hong kihongta ahihman i delh zawhding kisam hang cih hong musak hi.


A kuana ah, Mizogam leh Manipur ah om Zomi lak-ah Democracy a kizang zawh sawtkhin zo ahih manin political outlooks kici gam ki-uk thuvaanna leh thu-kikupna ah thumuhzia na sangzaw deuh pah uh hi cih ka mu hi.


A sawmna ah, hih bangin kimuhkhopna, kigawmkhopna, siamna leh khantohna kilahna leh kimuhsakna a hunhun in neihzelna in siamna kihawmsawn in khantohna ciaptehna mualsuang a phut toto gige hihang cih zong hong phawksak hi.


A kipatna leh a tawpna ah Pasian kiang lungdam kohna tawh kibawl ahihman in Christian minam taktak hihang cih kilang hi.


5. Ngaihsuthuai kasak thu nih om: India gam lam ah om Zomi pawlkhat i min atdan ah Zongeina tawh min phuahte zangkhalo in behmin pen minpi in a zang zong na tam hi. A Zo min taktak uh a kitheizo nonlo zong om zawzen kasa hi. Hih beh thupisak luat ciang mikangpau in clanism leh familyism uang uhteh acih uh kaphawk a, hih min atdan ah i Zomi hihna leh i minphuah i a khiatna kilang nonlo ban-ah beh kikal ah kilungnopmawhna a piangsak baih khathei ding cih ka patau sim hi.


Tutung in laigui zawng Thahdo sanggam mipi hong kihello uh a, ki ngaisim giauguau hi.


THUKHUPNA

November 8, 2013 ni in Convention a vaihawmte in Lungdam Kohna (Note of Gratitude) ah hong pulak uh mah bangin i hamphatna, i phawkthakna, i kithutuahnopna lungsim leh i maban hanciam nading i muhthaknate tungtawn in Pasian in "Thupha Ngah Minam Ding" a hong bawlna thei gige in - hanciamna, kuhkalna, kipumkhatna tawh mainawt zel lehang leitungah tuhun ciangin thu-le-la kiza baih, thu kiselcip thei nonlo leh kikhelbaih ahihman i 4
omna ciat pan i gam i lei puah zawh ciat ding ban-ah gam khat ah nikhat ni ciang i kigawmkik baih thei ding hi cih lunggulh in nei in hanciam ciat ni!
A 4-veina Leitungbup Zomi Khawmpi Kawlgam ah a kibawlzawh nading hanciam in thungen ciat ni e.

Takkheh…!!!
Zosuante…
Hanlungciam…
Pasian muang…
Lungkituak…
Mainawt in…
Khangto diam…

* Prof. C. Thang Za Tuan, Ph.D.